• Trang chủ
  • Pháp lý
  • PHẦN III: CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN KHU DÂN CƯ ĐẠI NGÀN

PHẦN III: CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN KHU DÂN CƯ ĐẠI NGÀN

I. QUY MÔ DÂN SỐ VÀ DỰ KIẾN CƠ CẤU DÂN SỐ

- Chọn dân số 650 người là cơ sở tính toán thiết kế

II. DIỆN TÍCH ĐẤT VÀ TIÊU CHUẨN CÁC LOẠI ĐẤT

BẢNG CHỈ TIÊU ĐẤT ĐAI

III. CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT, MẬT ĐỘ XÂY DỰNG, HỆ SỐ SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TẦNG CAO XÂY DỰNG.

1. Mât độ xây dựng án dụng cho khu quy hoạch:

Mật độ xây dựng trung tình 55 - 60 %

2. Hệ số sử dụng đất áp dụng cho khu quy hoạch:

Hệ sổ sử dụng đất áp dụng cho toàn khu vào khoảng 3-4.

3. Tầng cao xấy dựng áp dụng cho khu quy hoạch:

Tầng cao xây dựng áp dụng trung bình cho khu quy hoạch là 3 tầng.

IV. CÁC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1. Tiêu chuẩn giao thông

  • Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD về Quy hoạch xây dựng.
  • Tiêu chuẩn thiết kế đuờng ô tô, chỉ dẫn thiết kế 22-TCN 273-0.
  • Đường ô tô, yêu cầu thiết kế TCVN 4054-2005.
  • Đường đô thị, yêu cầu thiết kể TCVN 104-2007.
  • Quy trình thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211-06.

2. Tiêu chuẩn cắp nước

Mạng lưới cấp nước hòa chung vào mạng lưới khu vực

- Nước sinh hoạt

+ Ngắn hạn : >=80 1/người/ngày đêm

+ Dài hạn : >= 150 1/người/ngày đêm

- Nước cho các công trình công cộng, dịch vụ : >= 10 % lượng nước sinh hoạt

- Nước tưới cây, rửa đường : >— 8 % lượng nước sinh hoạt

- Nước dự phòng, rò rỉ :< 25 % tổng nhu cầu dùng nước

3. Tiêu chuẩn thoát nước

- Tỷ lệ thu gom: >= 80% lưu lượng nước sinh hoạt

4. Tiêu chuẩn cấp điên

- Mạng lưới cấp điện hòa chung vào mạng lưới khu vực

- Điện sinh hoạt: công suất dự kiến khoảng 200 Kwh/người/năm, phụ tải khoảng 100-200 Kw/người

5. Tiêu chuẩn thông tin liên lạc:

- 1 thuê bao/hộ

6. Tiêu chuẩn thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường

- Chỉ tiêu xử lý chất thải rắn: 0,9 Kg/người/ngày.

- Chỉ tiêu thu dọn được: 90% - 100%