PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU QUY HOẠCH KHU DÂN CƯ ĐẠI NGÀN

I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH KHU DÂN CƯ ĐẠI NGÀN

Khu vực Phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương tập trung một số lượng lớn cán bộ công nhân viên tại các khu công nghiệp như Khu công nghiệp Việt Hương, KCN VSIP... Với thực trạng hiện nay tại khu vực này nhu câu nhà ở cho các đối tượng trên là một nhu cầu cao, do đó việc xây dựng khu nhà ở thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở, căn hộ ở cho các đối tượng dân cư là một dự án mang tính xã hội và cấp bách cao.

Lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu nhà ở thương mại Công ty cồ phần Bất Động Sản Đại Ngàn, ngoài việc đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị thị xã Thuận An, thực hiện kế hoạch quy hoạch xây dựng nhà ở, còn nhằm mục đích đáp ứng nhu câu nhà ở của người dân trong và ngoài khu vực. Do vậy dự án là cần thiết và có tính khả thi cao

II. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ KHU DÂN CƯ ĐẠI NGÀN

Xây dựng khu nhà ở phục vụ cho người dân có nhu cầu, tạo môi trường sổng tiện nghi và kinh tế. Khai thác quỹ đất hiệu quả, đầu tư hoàn chỉnh khu nhà ờ độc lập góp phần chỉnh trang đô thị Thuận An

III. CẢC CĂN CỬ LẬP QUY HOẠCH KHU DÂN CƯ ĐẠI NGÀN

1. Căn cứ pháp Iý chung KHU DÂN CƯ ĐẠI NGÀN:

- Căn cứ Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009;

- Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết và hướng dẩn thi hành Luật Nhà ở;

- Căn cứ Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Thủ tướng chính phủ về quản lý và phát triển nhà ở xã hội;

- Quy hoạch sử dụng đất thị xã Thuận An giai đoạn 2011 đến 2020.

2. Các nguồn tài liệu, số liệu thực hiện đồ án KHU DÂN CƯ ĐẠI NGÀN.

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định hệ thổng ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/08/2010 của Bộ Xây Dựng về việc Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây Dựng về việc Hướng dẫn đảnh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây đựng, quy hoạch đô thị.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0309983965 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Hô Chí Minh cấp ngày 04/05/2010 cho Công ty cổ phần Bất Động sản Đại Ngàn.

- Các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích khoảng 2,8 ha tại các thửa đất số 01; 198; 111; 21; 19; 125; 1-26; 20; 24; 437; 438 thuộc Khu phố Hòa Lân 2 Phường Thuận Giao, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương của ông Vương Nhật Bình ( là thành viên Công ty cổ phần Bất Động sản Đại Ngàn).

- Công văn số 2577/UBND-KTN ngày 20/11/2013 của UBND Thị xã Thuận An về việc đồng ý địa điểm đầu tư Khu nhà ở thương mại cho Công ty cổ phần Bất Động sản Đại Ngàn.

- Công văn số 310/UBND-KTN ngày 27/01/2014 cúa UBND tỉnh Bình Dương về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Bất Động sản Đại Ngàn được làm chủ dự án đầu tư Khu nhà ở thương mại.

- Biên bản họp thông qua quy hoạch chi tiết 1/500 ngày 16/04/2014 tại Phòng Quản lý đô thị thị xã Thuận An

3. Các cơ sở bản đồ

- Các bản đồ hiện trạng sử dụng đất khu vực;

- Bản đồ quy hoạch sử đụng đất thị xã Thuận An

- Các bản đồ quy hoạch các ngành liên quan ...